โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
  14 มีนาคม 2565 12:33    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 361  


เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน