โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  24 มิถุนายน 2565 11:10    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 29  


วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร เข้ารับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๓
ณ หอประชุมรวงผึ้ง โดยมีนายสุวรรณ บัวพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๓ เป็นประธานกรรมการ
ขึ้นด้านบน