โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา
  1 พฤศจิกายน 2562 14:11    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 754  


23 กันยายน 2562 โดยการนำของ คุณแม่ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อ กรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา
ขึ้นด้านบน