โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  6 สิงหาคม 2563 09:03    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 306  


วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น การประกวดพานไหว้ครู การร้องเพลงมาร์ช รปค. การท่องพระบรมราโชบาย และบทไหว้ครู การประดับเข็มนักศึกษาวิชาทหาร การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ การแสดงวงโปงลาง วงดนตรีสตริงคอมโบ้ และการแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๔ คน ในการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ๒. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของคำว่า “ครู” ๓. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และ ๔.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงตนในการเป็นศิษย์ที่ดี มีความกตัญญู และแสดงการนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์
ขึ้นด้านบน