โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
  22 สิงหาคม 2563 16:11    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 30  


วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากห้องสมุด โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การแสดง Sicience show การแสดงส่งเสริมรักการอ่าน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน