โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
  5 พฤศจิกายน 2563 14:25    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 627  


๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนสืบสานประเพณีอันดีงามตลอดจนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยในงานมีการจัดกิจกรรม ประกวดกระทงหอพักนักเรียน การประกวดเทพบุตร/เทพธิดานพมาศ และกิจกรรมบูรณาการเสาร์หรรษา
ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน