โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอบรมสเต็มศึกษา
  19 มีนาคม 2564 10:08    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 56  


วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมค่ายอบรมสเต็มศึกษา โดยมี นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคคลเป็นประธาน
พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน