โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร (ร.ป.ค.๕๓)
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนและชุมชน มีส่วนร่วม เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะ การดำรงชีวิต เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
๔. ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักตนเอง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมต
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ พื้นที่ ๗๒๘ ไร่ ๔๑ ตารางวา ที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวง ศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ขึ้นในเขตการศึกษา ๙ เพื่อให้บริการการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ๑๐ ประเภท ซึ่งมีจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย และสกลนคร เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา อยู่ประจำ รับเด็กที่มีปัญหากำพร้าบิดามารดา ขาดผู้อุปการะ ยากจน อยู่ในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการเลี้ยงดู ให้การศึกษา อบรมสั่งสอน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อมูลการติดต่อ
เลขที่ ๗๘ หมู่ ๑๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ติดต่อ : โทร : ๐๔๒-๗๐๗๖๗๗ , ๐๔๒ –๗๐๗๖๘๐
โทรสาร : ๐๔๒-๗๐๗๖๗๗ หรือ ๐๔๒ –๗๐๗๖๘๐
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างร.ป.ค.๕๓
ทำเนียบผู้บริหาร
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 ก.พ. 55 ถึง ปัจจุบัน

Copyright@2015 ร.ป.ค.๕๓
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.018 วินาที

ขึ้นด้านบน