โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ทำเนียบบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกรณ์ สล้างสุขสกาว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


Copyright@2015 ร.ป.ค.๕๓
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.008 วินาที

ขึ้นด้านบน