โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
  10 กรกฏาคม 2562 10:56    บทความทั่วไป    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 1224  


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ พื้นที่ ๗๒๘ ไร่ ๔๑ ตารางวา ที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวง ศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ขึ้นในเขตการศึกษา ๙ เพื่อให้บริการการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ๑๐ ประเภท ซึ่งมีจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย และสกลนคร เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา อยู่ประจำ รับเด็กที่มีปัญหากำพร้าบิดามารดา ขาดผู้อุปการะ ยากจน อยู่ในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการเลี้ยงดู ให้การศึกษาอบรม มีนายณรงค์ วงศ์ประทุม เป็นครูใหญ่

- ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน

มีนักเรียน ๔๐ คน ครู ๒ คน อาคารเรียน ๑ หลัง หอนอน ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง

- ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๗) และขยายห้องเรียนชั้นละ

๒ ห้องเรียน   รวม ๑๔ ห้องเรียน

- ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑

และขยายฐานชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็น ๓ ห้องเรียน รวม ๑๓ ห้องเรียน มีนักเรียน ๔๕๕ คน

ครู ๒๙ คน และมี นายสุรัตน์ คุณรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ

- ปี ๒๕๓๐ เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๗ ห้องเรียน นักเรียน

๕๙๕ คน นักการภารโรง คนครัว ๑๓ คน ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน หอพัก บ้านพักและปรับปรุงกระแสไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ นายสุรัตน์ คุณรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ และในคำสั่งเดียวกัน นายธงชัย อุทัยรัศมีผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

- ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

มี ๑๘ ห้องเรียน นักเรียน ๖๓๐ คน ครู ๓๘ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒ หลัง ห้องอาบน้ำ ๑ หลัง ห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง

- ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีนักเรียน ๖๓๖ คน ครูอาจารย์ ๔๐ คน ลูกจ้างประจำ ๑๕ คน เดือนธันวาคม ๒๕๓๓

นายธงชัยอุทัยรัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุนทร เวียงพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ย้ายมารักษาการ

ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง

- ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีนักเรียน ๖๗๒ คน ครูอาจารย์ ๔๗ คน ลูกจ้างประจำ ๑๖ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง โรงอาหาร หอประชุม ๑ หลัง โรงหุงต้ม ๑ หลัง

- ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีนักเรียน ๖๔๗ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ห้องเรียน รวม ๑๘ ห้องเรียน ครูอาจารย์ ๔๗ คน ลูกจ้างประจำ ๑๖ คนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง โรงอาบน้ำนักเรียน ๑ หลัง ปรับปรุงต่อเติมหอนอน ๑ หลัง ปรับปรุงสนามและลู่วิ่งมาตรฐาน ครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ๑ คัน

- ปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีนักเรียน ๗๓๑ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ จำนวน ๘ ห้องเรียน ครู – อาจารย์ ๔๗ คน ลูกจ้างประจำ ๑๕ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมหอนอน ๒ หลัง ทาสีหอนอน ๒ หลัง ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ จำนวน ๒ หลัง ครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ๑ คัน

- ปี พ.ศ.๒๕๔๑ มีนักเรียน ๗๖๙ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ จำนวน ๙ ห้องเรียน ครูอาจารย์ ๔๕ คน ลูกจ้างประจำ ๑๕ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ จำนวน ๒ หลัง โรงอาบน้ำมาตรฐานหญิง ๒ หลัง ห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน ๖ ที่ จำนวน ๒ หลัง

- ปี พ.ศ.๒๕๔๒ มีนักเรียน ๘๒๗ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน ครูอาจารย์ ๔๓ คนลูกจ้างประจำ ๑๔ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ล (ปรับปรุง ๒๙) จำนวน ๑ หลัง

- ปี พ.ศ.๒๕๔๓ มีนักเรียน ๙๐๓ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีจำนวนห้องเรียน ๑๒ ห้องเรียน ครู-อาจารย์ ๔๓ คน ลูกจ้างประจำ ๑๔ คน

- วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ นายกมล สารสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย

- ปี พ.ศ.๒๕๔๔ มีนักเรียน ๘๘๗ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีจำนวน ๑๒ ห้องเรียนจำนวนนักเรียน ๕๐๒ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓๘๕ คนรวม ๘๘๗ คน ครูอาจารย์ ๔๓ คน ลูกจ้างประจำ ๑๔ คน

- วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร ได้รับงบประมาณอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ในราคา ๔,๐๔๖,๘๕๖ บาท ห้องน้ำห้องส้วม ราคา ๒๐๙,๐๐๐ บาทบ้านพักนักการภารโรง ราคา ๑๘๔,๐๐๐ บาท

- วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นายทองดี เฉลิมเดชชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

- วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ นายประทวน วิไลศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

- วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

- ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีจำนวน ๖ ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๙ ห้องเรียน รวม ๒๗ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๘๘๑ คน

- ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีจำนวน ๖ ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๙ ห้องเรียน รวม ๒๗ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๘๕๒ คน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

ขึ้นด้านบน