โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
  15 มีนาคม 2567 14:43    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 29  


วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร อำนวยการโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน