โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
  1 พฤศจิกายน 2562 14:15    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 89  


ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร โดยการนำของ คุณแม่ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ให้แก่คณะครูและบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมประดู่ทอง
ขึ้นด้านบน