โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมทำบูญตักบาตรวันออกพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  6 ตุลาคม 2563 10:21    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 584  


วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการคณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมทำบูญตักบาตรวันออกพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาศเรียนรู้ ปลูกฝัง ตระหนัก ในขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน