โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมลงแขกดำนา ประจำปี 2562
  31 กรกฏาคม 2562 13:52    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 216  


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลงแขกทำนา ที่มีมาแต่อดีต เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักถึงประเพณีที่ดีงาม ฝึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี การทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฝึกทักษะอาชีพ เดินรอยตามพ่อหลวง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดผลที่แท้จริง สามารถนำทักษะ ความรู้ ที่ได้ฝึกฝน ไปใช้ เมื่อจบการศึกษาออกไป
ขึ้นด้านบน