โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

6/62 : กิจกรรมลงแขกดำนา ประจำปี 2562
31 กรกฏาคม 2562 14:00   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 62   มีการแก้ไข  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลงแขกทำนา ที่มีมาแต่อดีต เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักถึงประเพณีที่ดีงาม ฝึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี การทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฝึกทักษะอาชีพ เดินรอยตามพ่อหลวง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดผลที่แท้จริง สามารถนำทักษะ ความรู้ ที่ได้ฝึกฝน ไปใช้ เมื่อจบการศึกษาออกไป


คลิกดูรายละเอียด 


ขึ้นด้านบน