โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1/63 : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
15 กุมภาพันธ์ 2563 12:36   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 263   มีการแก้ไข  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองในพื้นที่บริการของท่าน ที่มีนักเรียนเข้าเกณฑ์เด็กด้อยโอกาส ๑๐ ประเภทที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อ ตามประกาศการรับนักเรียนที่แนบมาพร้อมนี้แล้วสามารถสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ขึ้นด้านบน