โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

5/64 : ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
1 พฤษภาคม 2564 12:35   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 35  

ประกาศประชาสัมพันธ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
เลื่อนวันเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)
2564 ประกาศเปิดภาคเรียน.jpg

ขึ้นด้านบน