โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แก้ไขข่าวเลขที่ : 3/62

แก้ครั้งที่ : 1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19 กรกฏาคม 2562 17:43   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยในกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และไม่ยุ่งเกียวกับยาสิ่งเสพติดทุกประเภท รวมถึง การส่งเสริม ให้ความรู้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

แก้ครั้งที่ : 2 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19 กรกฏาคม 2562 17:43   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยในกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และไม่ยุ่งเกียวกับยาสิ่งเสพติดทุกประเภท รวมถึง การส่งเสริม ให้ความรู้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

แก้ครั้งที่ : 3 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19 กรกฏาคม 2562 17:43   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยในกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และไม่ยุ่งเกียวกับยาสิ่งเสพติดทุกประเภท รวมถึง การส่งเสริม ให้ความรู้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

แก้ครั้งที่ : 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19 กรกฏาคม 2562 17:43   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยในกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และไม่ยุ่งเกียวกับยาสิ่งเสพติดทุกประเภท รวมถึง การส่งเสริม ให้ความรู้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครคลิกดูรายละเอียด 

แก้ครั้งที่ : 5 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9 ธันวาคม 2562 13:14   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยในกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และไม่ยุ่งเกียวกับยาสิ่งเสพติดทุกประเภท รวมถึง การส่งเสริม ให้ความรู้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครคลิกดูรายละเอียด 

ขึ้นด้านบน