โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการเปิดบ้านสังคมศึกษา (สัญจร) มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บูรณาการวิชาการสู่ชุมชน
  17 กรกฏาคม 2565 21:57    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 352  


เมื่อวันเสาร์ ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเปิดบ้านสังคมศึกษา (สัญจร) มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บูรณาการวิชาการสู่ชุมชน
ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕
โดยมี อาจารย์อนรรฆ สมพงษ์ ประธานสาขาสังคมศึกษา และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชฎัชสกลนคร ร่วมกิจกรรม
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน