โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย
  15 มีนาคม 2567 14:40    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 33  


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร อำนวยการโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย “สง่า พร้อมเพรียง สามัคคี สมศักดิ์ศรีนักเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวัตถุประสงค์เสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย ความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน