โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน
  15 มีนาคม 2567 14:55    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 37  


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร คณะบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
ขึ้นด้านบน