โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สาธารณสุขจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมโรงเรียน
  6 สิงหาคม 2563 08:33    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 39  


วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่พร้อมคณะสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายอำเภอสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม เพื่อมอบนโยบายและความมั่นใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ก่อนการเปิดภาคเรียน โดยให้โรงเรียนต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยกำหนดการ วัดไข้
ใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ขึ้นด้านบน