โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมกำหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (พระธุาตุภูเพ็ก)
  12 กันยายน 2562 11:48    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 1793  


11 กันยายน 2562 การประชุมกำหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (พระธุาตุภูเพ็ก) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในตำบลนาหัวบ่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและกว้างขวางอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีท่านนายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน