โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
  25 มิถุนายน 2564 15:13    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 551  


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
โดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ
นำ เด็กชายฉันทวัฒน์ ผันผ่อน นักเรียนทุนพระราชทานเข้าร่วม การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สวนจิตรลดา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ไปยังสถานศึกษาปัจจุบันที่นักเรียนเข้าศึกษา
ขึ้นด้านบน