โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Sandbox Safety Zoone in Schoo
  20 กันยายน 2564 18:46    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 732  


วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
โดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายSandbox Safety Zoone in School ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ในรูปแบบ on-line
ขึ้นด้านบน