โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันครบรอบพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
  29 กันยายน 2564 10:52    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 262  


วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
โดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมวันครบรอบพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ครบ ๑๐๔ ปี และมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน