โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ร่วมงานบุญประเพณีทอผ้าจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒
  3 ธันวาคม 2562 10:43    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 733  


ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานบุญประเพณี
การทอผ้าจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำนักเรียนจัดนิทรรศการผลงานโรงเรียน การทอผ้าจุลกฐิน การรำบวงสรวง การจัดขบวนแห่ฝ้าย และการแสดงมหรสพภาคกลางคืน ในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดศรัทธาราม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน