โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  6 ธันวาคม 2565 13:25    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 154  


เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนสืบสานประเพณีอันดีงามตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป ณ โดมอเนกส์ประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน