โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ก.ย. 65  14/65 : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๔ ดาว ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 ก.ค. 65  13/65 : ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย "ระดับดีเด่น ประจำปี 2565"
12 ก.ค. 65  12/65 : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประกาศจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส
10 ก.ค. 65  11/65 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง ขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
28 มิ.ย. 65  10/65 : ขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ตำแหน่ง ครู ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
10 มิ.ย. 65  9/65 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ทุนพระราชทาน ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเอกชน ๒๕๖๕ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 พ.ค. 65  8/65 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
29 เม.ย. 65  7/65 : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
28 ก.พ. 65  4/65 : แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กำหนดตัวชี้วัด/ผลงานจริง แต่ละรอบการประเมินฯ ภายใต้องค์ประกอบของปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
28 ก.พ. 65  3/65 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกสังกัด)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
อัลบั้มภาพ

ดูทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ Banner
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
IT
กบข
New DLTV
DLIT
obec TV
Obec chanal
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สศศ.
คุรุสภา
สมศ.
่สทศ.
สวทช.

Copyright@2015 ร.ป.ค.๕๓
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.601 วินาที

ขึ้นด้านบน